ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Kimberly-Clark Professional* อย่างเป็นทางการ

การใช้งาน HIOKI : เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก FT3470

การใช้งาน HIOKI : เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก FT3470
ขอบเขตอุตสาหกรรม : พลังงานไฟฟ้า พลังงาน สิ่งแวดล้อม ขอบเขตธุรกิจ :
งานบริการ งานซ่อมบำรุง

การวัดสนามแม่เหล็กในอุปกรณ์ไฟฟ้า
มาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับการพิจารณาแก้ไขใหม่แล้ว

ประเด็นสำคัญ
- ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
กำหนดให้อาคารสถานที่อื่นใดที่มิใช่สถานีย่อยควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
หากมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สวิตซ์ ฯลฯ หรือวงจรไฟฟ้าใดๆ
จะต้องมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
(ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก)ในอากาศที่วัดได้ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
ไม่เกิน 200 µT (ไมโครเทสลา) ( มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554)
- นอกจากนี้ยังระบุให้เป็นค่าการวัด 3 แกนเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
JIS C 1910
สำหรับตำแหน่งที่วัดให้อ้างอิงจากคำอธิบายมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าด้
วยวิธีการวัด
- เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก FT3470-55
คือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการวัดสนามแม่เหล็กใต้สายส่งกระแสไฟฟ้า
(การวัดการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กในอากาศ)
- การวัดสนามแม่เหล็กที่เกิดจากสายส่งกระแสไฟฟ้า
กรณีที่ประเมินว่าสนามแม่เหล็กไม่สม่ำเสมอ ให้วัดเหนือพื้นดิน 0.5 เมตร 1.0 เมตร
และ 1.5 เมตร ณ.จุดวัดนั้น แล้วใช้ค่าเฉลี่ยของ 3 ตำแหน่งนั้น

613

อุปกรณ์ที่ใช้วัด
www.hioki.com

 เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก FT3470-55
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสินค้าได้ที่

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5582

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=5660

เนื้อหาที่แสดงนี้เป็นข้อมูลของปท.ญี่ปุ่น ณ.เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 คุณสมบัติต่างๆ

ดาวน์โหลดการใช้งาน HIOKI : เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก FT3470

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02-331-9014 หรือ sales@innovapack.co.th
© 2015 บริษัท อินโนวาแพค จำกัด